ייפוי כוח מתמשך

נחמנסון & עיני | עורכי דין בקריות | ייפוי כוח מתמשך

בשנים האחרונות הלכה וגברה המודעות בקרב רבים הדואגים לערוך צוואה אשר תשקף את רצונם בדבר חלוקת רכושם לאחר מותם.

ומה בדבר מימוש רצונותיו של אדם בעודו בחייו במקרים בהם אינו יכול עוד לקבל החלטות ולנהל את חייו בעצמו?

עד אשר חוקק ונכנס לתוקף תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשע"ו-2016 (להלן: "תיקון מספר 18"), הנתיב היחיד בו ניתן היה לדאוג לרווחתו של אדם בחייו, עת נבצרה ממנו האפשרות לעשות כן, היה באמצעות מינוי אפוטרופוס שזהותו נקבעה עפ"י החלטת בית המשפט.

הליך סבוך, אשר השית על האפוטרופוס חובות ומטלות רחבות היקף והגביל באופן ניכר את חופש הפעולה הן של האפוטרופוס והן של החוסה – האדם לו מונה אפוטרופוס.

אחת הבשורות שהביא עמו תיקון מספר 18 היא ההבנה החברתית כי כל אדם באשר הוא, רשאי לחיות חיים שוויוניים ולקבוע כיצד ינוהלו ענייניו ועל ידי מי ינוהלו, וזאת בין היתר באמצעות עריכתו של ייפוי כוח מתמשך.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המהווה חלופה למינוי אפוטרופוס, זהו כלי לתכנון עתידי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע, עוד בהיותו בריא וצלול, מי יטפל בענייניו השונים (אישיים, רפואיים ורכושיים) במועד שיבחר ו/או בעתיד לכשתיבצר ממנו האפשרות לדאוג להם בעצמו, זאת באמצעות מתן הנחיות מקדימות מדוקדקות ככל שייבחר האדם.

מהם העניינים אותם ניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס למספר עניינים המפורטים להלן:

עניינים רכושיים: לדוגמא – אופן ניהול נכסי מקרקעין ומיטלטלין, אופן ניהול והוצאת כספים לצרכים שונים, השקעות, המשך/הפסקת תמיכה באדם קרוב וכדו'.

עניינים אישיים: לדוגמא – בחירת הממנה האם לכשיזדקק לתמיכה יומיומית הדבר יעשה בביתו באמצעות מטפל/ת או שרצונו הוא לצאת לדיור מוגן, האם רוצה שישמרו על שגרת יומו, האם מעוניין להתגורר באזור בעל צביון דתי וכדו'.

עניינים רפואיים: לדוגמא – הנחיות בדבר זהות הרופא המטפל ו/או רופאים מקצועיים, טיפולים אותם מעוניין/אינו מעוניין לקבל וכדו'.

לעניין החלטות רפואיות חשוב לציין כי הממנה יוכל ליפות כוחו של אדם ביחס לפעולות מסוימות לגביהן יתיר החוק למיופה הכוח לפעול, אולם במידת הצורך, נמליץ לממנה לערוך ייפוי כוח נפרד התואם את נסיבותיו ומתייחס לענייניו הרפואיים בלבד, לדוגמא במקרים בהם מעוניין הממנה כי לא יבוצעו בו טיפולים מאריכי חיים.

אם כך, על אף שביכולתו של הממנה להתייחס למכלול עניינים רחב כאמור, יכול שיבחר הממנה להתייחס במסגרתו של ייפוי כוח מתמשך לעניין ספציפי בלבד לדוגמא – ייפוי כוח לטיפול בענייניו הרכושיים בלבד ואף יצמצם את חופש הפעולה של מיופה כוחו לנושאים מסוימים הנמצאים תחת מטריית ענייניו הרכושיים. כמו כן, על אף הכללים שיכול הממנה לקבוע להפעלתו של ייפוי הכוח בעתיד, יכול הממנה לקבוע כי ייפוי הכוח בכל הנוגע לענייניו הרכושיים ייכנס לתוקף מיד לאחר עריכתו, לדוגמא מקום בו בן משפחה מטפל כבר היום בעניינים הללו, וברצונו של הממנה להקל עליו לפעול לרווחתו בכל הקשור לאותם עניינים.

כיצד תיקבע זהותו של מיופה הכוח?

הממנה, קרי האדם אשר מבקש לערוך בעצמו ייפוי כוח מתמשך, רשאי לבחור אדם אחד או יותר, אשר יהיו מיופיי כוחו לכשיופעל ייפוי הכוח המתמשך.

ככל שיבחר הממנה למנות מספר מיופי כוח, יוכל הממנה לבחור האם יהיו לכל אחד ממיופי כוחו תחומי אחריות שונים (מיופה כוח אחד אשר יטפל בענייניו האישיים והרכושיים ומיופה כוח אחר שייטפל הרפואיים), או שמא ייפה כוחם לתחומים וביצוע פעולות זהות, ולשם כך יציין האם יהיה עליהם לבצע את הפעולות יחדיו, או שמא יוכלו לבצען גם כל אחד לחוד.

כמו כן, יוכל הממנה לבחור כבר בעת עריכתו של ייפוי הכוח המתמשך מה תהיה זהותו של מיופה כוח חליפי, למקרה בו ייבצר ממיופה כוחו לפעול ככזה, ככל שהממנה מעוניין בכך.

לעניין זה, נמליץ לממנה לבחור באדם אשר הוא סומך עליו "בעיניים עצומות" בכל הנוגע לטיפול בענייניו האישיים, ברכושו, בבריאותו, זאת בהתאם לסמכויות אותן יעניק לאותו מיופה כוח.

מיופה הכוח יכול להיות בן זוג, בן משפחה, חבר קרוב ואף איש מקצוע הבקיא בעניינים בהם מעוניין הממנה ליפות כוחו לדוגמא – מינוי רואה חשבון לטיפול בעניינים פיננסיים.

לזהותו של מיופה הכוח ישנה חשיבות רבה לא רק מבחינת מידת האמון הקיים בינו לבין הממנה, אלא גם בכל הקשור ליכולתו של מיופה הכוח לפעול לרווחתו של הממנה בעת הפעלתו של ייפוי

הכוח, לדוגמא – אילו מיופה הכוח גר במקום מרוחק או לחלופין אינו מתגורר כלל בישראל, ייתכן ולא יוכל לבצע פעולות חשובות רבות שעליו לבצע מכוחו של ייפוי הכוח.

במסגרת עריכתו של ייפוי הכוח המתמשך נדגיש בפני הממנה את החשיבות שבבחינת מגוון השיקולים בבואו לבחור את זהותו של מיופה כוחו.

מיופה כוח – רצון או כורח?

מינויו של מיופה כוח במסגרתו של ייפוי כוח מתמשך אינו מתבצע מכורח, קרי, הממנה אינו יכול לכפות על מיופה הכוח לפעול לרווחתו בעת הצורך.

במקביל לעריכת ייפוי הכוח המתמשך עם הממנה, על עורך הדין העורך את ייפוי הכוח המתמשך להיפגש עם מיופה/י הכוח הנבחר/ים ולהסביר לו/להם את תוכנו של ייפוי הכוח על כל החובות המשתמעות ממנו.

לא זאת בלבד, הגם שמיופה/י הכוח מחויב/ים לחתום על ייפוי הכוח המתמשך טרם יופקד למשמרת אצל האפוטרופוס הכללי.

חופש פעולה והטלת פיקוח על מיופה הכוח

להבדיל ממנגנון הפיקוח הנוקשה הקיים בעת מינויו של אפוטרופוס לאדם, בעת מינוי מיופה כוח מכוחו של ייפוי כוח מתמשך, על מיופה הכוח לא מוטל כל פיקוח והוא מקבל חופש פעולה מלא ביחס לכל הנושאים המצוינים בייפוי הכוח, למעט מספר עניינים חריגים הדורשים אישורו של בית המשפט. על כן, לשיטתנו, כאשר ממנה ניגש למלאכת בחירת מיופה כוחו, מוטב כי יבחר אדם עליו הוא סומך לחלוטין כי ידאג לענייניו ללא משוא פנים ומבלי להביא בחשבון את האינטרסים האישיים שלו כמיופה הכוח, וככל שאין בנמצא אדם כזה, יתכן ודרך המלך בעניינו תהא עריכת הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס במקרה הצורך.

כלי הפיקוח הקיים ביחס לייפוי כוח מתמשך הינו בחירת "מיודעים" – ככל שיבחר לעשות כן, יבחר הממנה בעת עריכתו של ייפוי הכוח המתמשך זהותו של אדם/מספר בני אדם, אשר הוא מעוניין כי יקבלו הודעה בדבר הפעלתו של ייפוי הכוח המתמשך וכן באפשרותו לבחור האם יהיה על מיופה הכוח לעדכנם בדבר ביצוען של פעולות מסוימות. מידע נוסף אותו יקבלו המיודעים כאמור, הינו זהותו של מיופה/מיופי הכוח וכן העניינים לגביהם נערך ייפוי הכוח, כאשר באפשרותו של הממנה להגביל את המידע שיקבלו המיודעים שבחר ולציין זאת בעת עריכתו של ייפוי הכוח המתמשך.

***האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ומובא כמידע כללי לצורך הנגשת מידע לקוראים בלבד***

עורכי דין בקריות

מסמך הבעת רצון

הורים רבים כבר מכירים בחשיבות עריכתה של צוואה אשר תשקף את רצונם בכל הנוגע לעתידם של ילדיהם באם לא יהיו עוד בין החיים.

עורכת דין יסמין נחמנסון
עורכת דין יסמין נחמנסון

מנהלת ושותפה במשרד עורכי דין וגישור נחנמסון & עיני

עורכת דין סיון עיני
עורכת דין סיון עיני

מנהלת ושותפה במשרד עורכי דין וגישור נחנמסון & עיני

נגישות