צוואות וירושות

נחמנסון & עיני | עורך דין צוואות קריות | צוואות וירושות

עם מותו של אדם, עובר עזבונו (נכסיו, כספו, רכושו וכו') ליורשיו החוקיים בחלקים שווים, בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה"). ברבות השנים, גברה המודעות בדבר החשיבות שבעריכת צוואה בה יקבע עוד בחייו של אדם למי לצוות את עיזבונו וכיצד יחולק בין יורשיו.

עם זאת, רבים עדיין אינם דואגים לערוך צוואה, הם אינם ממשים את זכותם החוקית להחליט למי וכיצד יחולק רכושם לאחר מותם ובכך הבעלות על עיזבונם לאחר מותם עוברת ליורשיהם החוקיים על פי דין, ולהם בלבד.

אילו סוגי צוואת קיימים?

חוק הירושה מונה 4 סוגים של צוואות:

1. צוואה בכתב יד

צוואה הנכתבת בכתב ידו של המצווה, נושאת תאריך עריכתה גם הוא בכתב ידו וחתומה בחתימתו של המצווה. באפשרותו של המצווה להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.

2. צוואה בעדים

צוואה בכתב הנושאת תאריך עריכתה חתומה בחתימתו של המצווה ובחתימתם של שני עדים המאשרים כי המצווה הצהיר כי זו צוואתו וחתם עליה בפניהם. באפשרותו של המצווה להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.

3. צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור. דברי הצוואה ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי, יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

4. צוואה בעל פה

שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה זו תהיה בטלה לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

מדוע חשוב לערוך צוואה?

מצב בו אדם לא ערך צוואה טרם מותו, יכול אמנם להסתיים בקבלת צו ירושה וחלוקת העיזבון ללא כל התנגדות של הנוגעים בדבר, אולם הדבר עלול להסתיים אחרת בהינתן מרקם משפחתי מורכב ושברירי, חילוקי דעות בין היורשים החוקיים או ניהול קלוקל של חלק מנכסי העיזבון באופן שמונע מיורשים אחרים לעשות בו שימוש וליהנות ממנו.

לדוגמא – אדם וחוה נישאו זה לזו בנישואים שניים ורכשו יחדיו בית מגורים, לכל אחד מהם ילדים מנישואיו הקודמים. אדם הלך לעולמו מבלי שערך צוואה, יורשיו החוקיים הם חוה אשתו ו- 3 ילדיו עימם היא אינה בקשרים טובים. כעת מבקשים ילדיו של אדם לממש עזבונו ובתוך כך דורשים כי בית המגורים שרכש אביהם יחד עם חוה, ובו היא עודנה מתגוררת, יימכר, ולחלופין כי חוה תרכוש מהם את חלקם בבית המגורים.

במקרה כמתואר עריכתה של צוואה הייתה יכולה למנוע מצב שכזה בו אחד מהיורשים נדרש לפנות בית בו הוא מתגורר, לפי דרישת יורשים אחרים, ומנגד, ניתן היה בעריכתה של צוואה כאמור, כדי למנוע מצב בו חלק מהיורשים מנועים מלממש את העיזבון עד למועד בו יימכר נכס מנכסי העיזבון.

אם כך, האם עריכת צוואה יש בה כדי לפתור מחלוקות וסכסוכים משפחתיים?

אמנם עריכת צוואה מסייעת במזעור הסיכויים לחילוקי דעות וסכסוכים בין היורשים, אולם, לא די רק בעריכתה של צוואה, אלא חשוב כי הצוואה תיערך בצורה מדוקדקת ומקצועית על מנת לסייע בידי כל מי שיקרא את הצוואה להבין את תוכנה ואת רצונו של המצווה בצורה הברורה ביותר.

תיאור רצון המצווה באופן שאינו מספק או סותר עשוי להוביל לסכסוכים משפחתיים, לתביעות הדדיות בין יורשים ולהגשת התנגדויות בקשר עימה ולבסוף אף לבטלותה.

דוגמא אחת מיני רבות למקומות בהם יכולה צוואתו של אדם לעורר מחלוקת היא כאשר המצווה מעוניין שלא לצוות דבר בצוואתו לאחד מיורשיו החוקיים (כגון: אב לבנו או לבן/בת זוגו).   
במצב שכזה, על מנת למנוע התנגדויות עתידיות, כאשר מצווה בצוואתו בוחר שלא לצוות דבר ליורש מיורשיו החוקיים, נמליץ שלא לוותר על אזכורו של אותו בן משפחה בגוף הצוואה לרבות התייחסות מפורשת לכך שאינו מצווה לו דבר ואף מוטב כי המצווה יותיר אחריו מכתב המופנה לאותו בן משפחה ובו הוא מסביר את הטעמים שבגינם בחר שלא לצוות לו דבר או לצוות חלק פעוט בלבד מעיזבונו.

דוגמא נוספת להוראות צוואה שעשויות להוות פתח למחלוקות היא בעת עריכת צוואה הדדית לבני זוג אשר לכל אחד מהם ילדים מנישואים קודמים. מדובר במקרים רגישים אשר לגביהם ראוי כי הצוואה שתנוסח תכלול מנגנונים נהירים ביחס להיקף השימוש בעיזבון, למכירתו האפשרית ולאופן ציוויו לילדיהם של בני הזוג לאחר שבן הזוג היורש ילך גם הוא לעולמו (על צוואות הדדיות נרחיב במאמר נפרד).

אם כן, לא די בכך שאדם יערוך צוואה, אלא חשוב לפנות לעורך דין  צוואות וירושות אשר יערוך את הצוואה באופן מקצועי ומדוקדק כך שתשקף נאמנה את רצונו של המצווה ולא תותיר סימני שאלה כלשהם עבור היורשים ו/או בית המשפט, ככל שתוגש התנגדות כלשהי להוראה מהוראותיה.

***האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ומובא כמידע כללי לצורך הנגשת מידע לקוראים בלבד***

עורכת דין יסמין נחמנסון
עורכת דין יסמין נחמנסון

מנהלת ושותפה במשרד עורכי דין וגישור נחנמסון & עיני

עורכת דין סיון עיני
עורכת דין סיון עיני

מנהלת ושותפה במשרד עורכי דין וגישור נחנמסון & עיני

צוואות וירושות
נגישות